Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální všeobecné obchodní podmínky ke stažení

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost ISOTRA a.s. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek – prodejní (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „kupující“. Pro účely těchto VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, ve kterých společnost ISOTRA a.s. vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně.
 2. Dodávky zboží, služby (dále také jen „zboží“), nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
 3. Tyto VOP se uplatní na veškeré obchodní listiny prodávajícího, tj. i na jeho nabídku, akceptaci poptávky, apod.
 4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb).
 5. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny. Obchodní podmínky kupujícího se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito VOP, pokud nebude v příslušné smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
 6. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve smlouvě či v těchto VOP nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky, avšak použijí se až v případě, že občanský zákoník danou situaci neřeší.
 7. Kupující bere na vědomí, že tyto VOP se uplatňují v široké paletě obchodních vztahů prodávajícího, od kupních smluv, přes smlouvy o dílo, po inominátní smlouvy aj. S ohledem na tuto skutečnost obsahují i jednotlivé články a body, které výslovně na konkrétní obchodní vztah nebudou dopadat. Tato skutečnost však nikterak neznačí nesrozumitelnost nebo neurčitost či z jiného důvodu jakoukoliv neplatnost těchto VOP, nebo jejich jednotlivých bodů.
 8. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem – fyzickým osobám – nepodnikajícím subjektům, přičemž v tomto případě se tyto VOP použijí obdobně.

II. Nabídky, objednávky, smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
 2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, emailem či faxem, ale také ústně.
 3. Prodávající preferuje zasílání objednávek na objednávkových formulářích prodávajícího nebo prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Z objednávky musí být zřejmé vymezení druhu požadovaného plnění, jeho množství a termín jeho dodání.
 4. Pokud kupující neuvede v objednávce své číslo registrace k dani z přidané hodnoty, bude zboží dodáno s fakturou a fakturovaná částka bude včetně daně z přidané hodnoty.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy (objednávka či případně poptávka) a její akceptací. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádějí, že tato akceptace musí být bezvýhradná, tj. v případě, že akceptace bude návrh na uzavření smlouvy jakkoliv měnit (byť by se jednalo o nepodstatnou změnu), tak se jedná o nový návrh na uzavření smlouvy, který, aby smlouva byla uzavřena, musí být akceptován. V případě, že k akceptaci nedojde, avšak dojde k plnění dle předchozího (původního) návrhu na uzavření smlouvy, pak se smlouva považuje za uzavřenou tak, jako kdyby akceptace návrhu se od návrhu na uzavření smlouvy neodchylovala.

III. Ceny

 1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
 2. Ceny jsou uvedeny bez montáže, bez daně z přidané hodnoty (DPH), která se počítá podle sazby pro DPH platné v den dodávky, pokud není stanoveno jinak. Doprava vozidly prodávajícího a přepravní služby (DPD, aj.) není zahrnuta v ceníkové ceně.
 3. Rozhodným dnem pro platnost aktuální ceníkové ceny je den potvrzení objednávky.

IV. Platební podmínky

 1. Nárok na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu v okamžiku dodání zboží kupujícímu, případně v okamžiku předání zboží kupujícímu, pokud ze smlouvy vyplývá závazek prodávajícího k provedení montáže.
 2. V případě že smlouva je uzavírána s novým kupujícím, tak je prodávající oprávněn požadovat zálohu na smluvní cenu až do výše 100% ceny, kteroužto zálohu je kupující povinen uhradit. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků, a o tuto dobu se i prodlužuje lhůta k dodání zboží. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající je oprávněn vyžadovat v odůvodněných případech zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu formou obvyklou pro obchodní styk, zejména bankovní zárukou, popřípadě provedení platby skrze dokumentární akreditiv, přičemž takový požadavek bude uveden vždy v písemně uzavřené smlouvě nebo potvrzení objednávky. V případě neakceptace tohoto požadavku ze strany kupujícího nedojde k uzavření kupní smlouvy.
 4. Splatnost faktur činí, není-li sjednáno jinak, 7 dnů od data vystavení faktury.
 5. Faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů. Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do 3 pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury. Pokud k vrácení faktury dojde po uplynutí výše uvedené lhůty, tak nedochází ke změně původního termínu splatnosti faktury.
 6. Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby, a je povinen platbu provést s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena splatnost faktury.
 7. V případě prodlení kupujícího se zaplacením jakékoli splatné části ceny nebo svého jiného finančního závazku:
  (i) prodávající bude oprávněn požadovat po kupujícím a kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a
  (ii) prodávající bude oprávněn pozastavit plnění smlouvy, dokud nebude příslušná neuhrazená platba zaplacena, přičemž v takovém případě bude kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé prodávajícímu; prodávající bude oprávněn pozastavit veškerá svá plnění ze všech vzájemných obchodních vztahů s kupujícím, a
  (iii) pokud kupující nezaplatí smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do 30 kalendářních dní po lhůtě splatnosti, bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě bude kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé prodávajícímu.

V. Dodací podmínky, balení, přechod rizika

 1. Dodání zboží v České republice se, není-li sjednáno jinak, realizují vozidly prodávajícího podle rozvozových plánů a tras, příp. veřejnou přepravní službou (DPD, aj.)
 2. V případě, že dopravu zboží zajišťuje prodávající, plní faktura i funkci dodacího listu, pokud není vystavován samostatně. Převzetí zboží je kupující povinen na faktuře nebo dodacím dokladu potvrdit, v opačném případě není prodávající povinen zboží kupujícímu předat, a doprava se považuje za zmařenou z důvodu spočívajícího na straně kupujícího.
 3. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předáním zboží tomuto dopravci.
 4. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího v rámci tzv. rozvozového plánu, jsou určeny, rozvozovým plánem prodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-7 dní, není-li smluvními stranami domluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího, tj. kupující je povinen akceptovat i plnění před sjednaným termínem dodání.
 5. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V ostatních případech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachování nároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději v termínu pro uplatnění vad zboží.
 6. V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo pravidelný rozvoz vozidly prodávajícího, příp. veřejnou přepravní službou (DPD, aj.), účtuje prodávající cenu za přepravné dle aktuálního ceníku přepravného.
 7. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balicím materiálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení. Kupující je povinen následně obaly zlikvidovat v souladu s právními předpisy, přičemž kupující se bude považovat za jejich původce. V případě, že obal bude výslovně prodávajícím označen jako vratný, pak je kupující povinen tento obal vrátit prodávajícímu do 10 dnů od převzetí zboží, jinak je povinen uhradit cenu tohoto obalu prodávajícímu.
 8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, po převzetí zboží či služby provést jejich prohlídku, kdy nejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady výrobku či služby.  Lhůta k provedení prohlídky uvedená v předchozí větě se v případě, že je doprava zajišťovaná rozvozem ISOTRA (tedy dopravu zajišťovanou přímo prodávajícím) či externí přepravu realizovanou jedním z těchto dopravců: Lysek, RKL, Pospiech, Valda Trans, Řehulek, Logex, Dosi Transport a další, prodlužuje na 5 dní. V případě nereklamování zjevných vad bezprostředně po vykonání prohlídky v termínu uvedeném v tomto bodě VOP, právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká. Ostatní lhůty pro uplatnění reklamace jsou uvedeny v platném reklamačním řádu. V případě, že je zjevně poškozen obal předmětu smlouvy (tedy obal zásilky), kupující je povinen zapsat do přepravních dokumentů výhradu k přepravě a pořídit fotodokumentaci, a to ihned po převzetí zboží, bez ohledu na druh dopravy (rozvoz, externí přeprava, veřejné přepravní služby).
 9. V případě, že dojde ke zmaření dopravy zboží kupujícímu kupujícím nebo přepravcem zvoleným kupujícím, tak automaticky dochází ke změně dodací parity na EXW sídlo prodávajícího INCOTERMS 2020, a dále je kupující povinen prodávajícímu uhradit marně vynaložené náklady na dopravu zboží, a dále ostatní škodu vzniklou prodávajícímu. Zboží se zároveň považuje za dodané v okamžiku, kdy toto kupující nepřevezme či zmaří jeho předání.
 10. Prodávající je oprávněn realizovat i dodávku pouze části zboží, kdy kupující je povinen tuto dodávku části zboží akceptovat, a zboží převzít. Prodávající je pak oprávněn po kupujícím požadovat a kupující je povinen provést úhradu i takto doručené části zboží.

VI. Ujednání při užití doložek INCOTERMS 2020

 1. Pokud je zboží dodáváno s použitím dodací doložky FCA společnost ISOTRA a.s. INCOTERMS 2020, a při vykládce z dopravního prostředku nebo i po vykládce dopravního prostředku jsou zjištěny vady vzniklé při přepravě zboží (zejména vady spojené s porušením balení, vady vzniklé jako důsledek nesprávné manipulace s dodaným zbožím při jeho přepravě, vady vzniklé jako důsledek poškození dopravního prostředku, vady spojené se zatečením vody na přepravované zboží apod.), tyto vady lze reklamovat jen u dopravce v souladu s jeho přepravními podmínkami. Prodávající za vady vzniklé při přepravě zboží neodpovídá, neboť není v postavení přepravce.
 2. Pokud jsou vady vzniklé při přepravě zjištěny při přejímce zboží a zboží bylo dodáno s dodací doložkou DAP rampa kupujícího INCOTERMS 2020, za tyto vady odpovídá kupujícímu prodávající, který je v postavení přepravce. Stejnopis reklamace kupující zašle prodávajícímu, a to do 2 dnů od okamžiku, kdy vada byla kupujícím zjištěna, nebo měla být zjištěna.
 3. Zboží je dodáváno:
  a) S použitím doložky DAP rampa kupujícího INCOTERMS 2020 a zajištěním přepravy dodávaného zboží veřejnými dopravci nebo zasílateli ve smluvním vztahu k prodávajícímu.
  b) S použitím doložky CPT rampa kupujícího INCOTERMS 2020 při použití vlastních dopravních prostředků prodávajícího dle rozvozových plánů prodávajícího.
  c) S použitím doložky FCA ISOTRA, a.s. INCOTERMS 2020, přičemž kupující je povinen v souladu s ustanovením B/7 „Struktury dodací podmínky INCOTERMS 2020“ písemně vyrozumět prodávajícího o přesné době přistavení dopravního prostředku, druhu dopravního prostředku, RZ dopravního prostředku, dopravci a řidiči dopravního prostředku. Kupující je povinen zajistit správné vyplnění přepravních listin, zejména nákladního listu CMR. Kupující je povinen zajistit a zaslat firmě ISOTRA doklad, ze kterého plyne, že dodávané zboží bylo skutečně dopraveno do jiného členského státu EU nebo do států mimo EU. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost kupujícího k náhradě dodatečně přiznané nebo vyměřené daně z přidané hodnoty firmě ISOTRA.
 4. Místo plnění, místo přechodu nákladů a rizik při dodání zboží přecházejí na místě stanoveném pro konkrétní použitou doložku INCOTERMS 2020. Nároky z rizik – ztráty nebo poškození zboží při jeho dopravě se řídí A/5 – B/5 „Struktury dodacích podmínek INCOTERMS 2020“.

VII. Neodebrání zboží

 1. V případě, že kupující nepřevezme, respektive neodebere dodávku ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z ceny neodebraného zboží, za každý byť započatý den prodlení kupujícího, čímž nejsou dotčeny ostatní nároky prodávajícího (např. z náhrady škody, aj.).
 2. V případě prodlení kupujícího delšího než 10 dní s odebráním, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení se nikterak nebude dotýkat nároků prodávajícího z tohoto porušení do dne odstoupení vzniklé (např. smluvní pokuta).
 3. V případě, že kupující zboží nepřevezme, respektive neodebere, pak tímto není nikterak dotčen nárok prodávajícího na zaplacení smluvní ceny, neboť prodávající splnil své závazky z této smlouvy mu vyplývající (dodal zboží).

VIII. Montáž

 1. V případě, že smlouva zahrnuje montáž zboží nebo jeho části, pak se na tuto smlouvu bude aplikovat i tento článek VOP.
 2. Kupující je povinen předat místo, kde bude montáž prováděna (dále také jen „staveniště“). Staveniště bude při předání prodávajícímu prosté práv a závazků třetích osob a způsobilé k provádění díla – tedy montáže zboží.
 3. Pro případ neoprávněného zásahu do staveniště či jiného znemožnění provádění montáže zboží ze strany třetích osob či kupujícího, se přiměřeně prodlužuje doba plnění a prodávajícímu vzniká právo na úhradu veškerých tímto jednáním způsobených škod.
 4. Kupující je povinen zajistit, aby na staveniště byl zamezen vstup všem nepovolaným osobám, zejména dětem, když v případě porušení této povinnosti nese kupující odpovědnost za škodu na zdraví těchto osob, za škodu na majetku svém, prodávajícího i třetích osob.
 5. Odebranou elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média hradí kupující.
 6. Kupující je povinen na vyžádání prodávajícího poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady požadované prodávajícím, které jsou pro řádné a úplné provedení montáže zboží nezbytné a zabezpečovat součinnost prací při dotčené montáži.
 7. V případě, že pokyny kupujícího k provádění montáže, případně věci převzaté od kupujícího k provádění montáže, budou nevhodné, je prodávající oprávněn přerušit montážní práce, a po poučení kupujícího o nevhodnosti jeho pokynů či věcí převzatých k provádění montáže pokračovat buď podle pokynů kupujícího, přičemž podmínkou tohoto postupu je písemné potvrzení pokynů kupujícího kupujícím s poučením o možných následcích, případně je prodávající oprávněn postupovat podle jiného vhodného postupu či použít jiné vhodné věci k realizaci požadované montáže.
 8. Kupující není oprávněn užívat nepředané dílo či nepředanou část díla bez předchozí dohody s prodávajícím. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsána osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy či jejím změnám. Užívá-li kupující či umožní-li kupující užívat nepředané zboží po provedené montáži, má se za to, že dílo bylo prodávajícím řádně dokončeno a předáno.
 9. V případě montáže zboží má prodávající nárok na zaplacení ceny po předání zboží po provedené montáži kupujícímu, nevyplývá-li z těchto VOP jinak. Kupující není oprávněn zboží po provedené montáži nepřevzít, a to i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě neznemožňují užívání zboží po provedené montáži. Ujednání o dodání zboží a jeho převzetí uvedená v ostatních částech těchto VOP se užijí obdobně.

IX. Vady a záruka za jakost

 1. Zboží je dodáváno v standardní kvalitě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Zboží pro své řádné fungování vyžaduje odbornou montáž, v souladu s montážním návodem.
 2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícího reklamovat.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s návodem k použití (dostupný na www.isotra.cz), nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami. Prodávající taktéž neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou montáží.
 4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení nebo designu nemohou být reklamovány.
 5. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí nebo prohlídce zboží po převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady. Vady musí být kupujícím reklamovány písemně, a v reklamaci musí být uveden popis vady, jak se vada projevuje, výslovně určení objednávky či dodávky, v rámci níž došlo k dodání reklamovaného zboží, aj rozhodné skutečnosti. V okamžiku odeslání této písemné reklamace se zakládá právo kupujícího na bezplatné odstranění vady. Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.
 6. Není-li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců.
 7. Záruční doba začíná běžet od dodání zboží či služby kupujícímu (tj. smluvnímu partnerovi, nikoli koncovému zákazníkovi).
 8. U oprávněných reklamací prodávající odstraní vady tak, že zboží opraví nebo jej vymění, a to na vlastní náklady. V případě, že se zboží nachází na jiném místě, než proběhla dodávka zboží, poté i v případě oprávněné reklamace nese kupující zvýšené náklady spojené s dopravou na nové místo, kde se zboží nachází. V případě, že odstranění vady nebude možné, popřípadě prodávající prohlásí, že odstranit vadu nelze, pak má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 9. Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody včetně ušlého zisku nebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny.
 10. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace může být prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena.
 11. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou ceny, není prodávající povinen zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady ceny za celou dodávku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit vadu na místě instalace, v případě, že mu nebude toto posouzení umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 13. Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena výměnou zboží za bezvadné, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží či služby, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který plyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít opravené plnění.
 14. V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vadné zboží prodávajícímu vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 týdne. V opačném případě bude kupujícímu toto zboží vyfakturováno.
 15. Prodávající má právo požadovat popis reklamovaných vad formou znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem nebo znaleckou firmou nebo dodáním vzorku vadného zboží. Pokud bude reklamace uznána, znalečné prodávající kupujícímu uhradí.
 16. V případě zjištění vad je kupující povinen kupní cenu zaplatit. Případné nároky z vad budou řešeny dodatečně.
 17. Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v „Reklamačním řádu“ prodávajícího, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího (www.isotra.cz) nebo jej lze v písemné podobě na základě písemného požadavku zaslat pro účely reklamačního řízení kupujícímu. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že pokud se mají na smlouvu užít tyto VOP, pak jejich ustanovení má přednost před reklamačním řádem.

X. Ostatní ujednání

 1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího na úhradu ceny plnění provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky.
 2. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy nabude kupující okamžikem zaplacení celé ceny. Smluvní strany berou na vědomí, že takováto výhrada vlastnického práva má účinky toliko mezi nimi. Pokud prodávající bude požadovat, aby tato výhrada měla účinky erga omnes, pak se k tomuto kupující zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Obdobně je kupující povinen postupovat v případě, že produkty u nichž kupující ještě není vlastníkem, se budou nacházet ve státě, kde budou stanoveny další požadavky na platnost sjednání výhrady vlastnického práva.
 3. V případě pohledávek v zahraniční měně prodávající je oprávněn použít pro placení dodávek „doložku na pevný kurz“, kdy rozhodujícím kurzem je kurz České národní banky ve vztahu k měně placení v den vzniku kupní smlouvy. Zajištěnou měnou je CZK, v případě neexistence volné směnitelnosti je zajišťovací měnou EUR, USD, JPY, CHF, a to dle pořadí uvedeného výše.
 4. Kupující tímto dává prodávajícímu podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění novel, souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující si je plně vědom toho, že tento souhlas je oprávněn kdykoliv v budoucnu odvolat, a to jak pro přijetí jednotlivé zprávy, tak pro přijímání obchodních sdělení prodávajícího obecně.
 5. V případě, že kupujícím je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak ustanovení těchto VOP musí být vykládány tak, aby mu nesnížila právní ochrana poskytovaná mu kogentními ustanoveními právního řádu, který by v případě neexistence čl. X. těchto VOP byl rozhodný. V případě uzavření kupní smlouvy dálkovým způsobem nebo v místě, které obvykle neslouží k podnikání prodávajícího, s výjimkou výslovného pozvání prodávajícího si kupujícím, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit do 30 dní od jejího uzavření, respektive do 14 dní od jejího uzavření, pokud již došlo k plnění ze strany prodávajícího.
 6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná škoda (jak škoda přímá, tak i nepřímá, či škoda vzniklá zákazníkům kupujícího), jež může kupujícímu vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, může dosáhnout nejvýše smluvní ceny, a proto se smluvní strany dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, nesmí překročit 100% smluvní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná výše se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti prodávajícího.
 7. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení smlouvy nebo těchto VOP právo kupujícího na zaplacení smluvní pokuty je jediným a výhradním nápravným opatřením, na které má kupující nárok, a současně jedinou a výhradní povinností prodávajícího v případě porušení povinnosti prodávajícího zajišťované předmětnou smluvní pokutou. Okolnosti vyšší moci vylučují aplikovatelnost smluvních pokut.
 8. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy však nezanikají:
  (i) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy;
  (ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, dle smlouvy;
  (iii) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti se smlouvou;
  (iv) ustanovení o limitaci náhrady škody;
  (v) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
  (vi) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od Smlouvy, tedy tento bod VOP;
  (vii) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy.
 9. Smluvní strany sjednávají, že kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou část zboží ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním smlouvy.
 10. Smluvní strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala (dále jen „okolnost vyšší moci“). Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, popřípadě je jeho činnost podstatná pro dostání závazku smluvní strany (např. dodavatel materiálu, banka realizující finanční transakci apod.) je vyloučena její odpovědnost pouze v případě, že okolnost vyšší moci dopadá na tuto třetí osobu. Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. Strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dozvěděla nebo měla dozvědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, a zároveň, že jsou srozuměny s účinky a dopady možných opatření, na plnění jejich závazků. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v případě, kdy dojde k takovým změnám opatření, tedy k přijetí takových opatření, které jsou veřejně deklarovány, že použity nebudou (tedy zejména tzv. plošná „karanténní“ opatření, nebo jiné omezení či ztížení cestování), pak se tyto považují za okolnost vyšší moci dle shora uvedeného.
 11. Pokud se prodávající s kupujícím dohodne na změně termínu dodání zboží z důvodu žádosti kupujícího, tak je kupující povinen hradit prodávajícímu náklady za umístění zboží u prodávajícího, a to počínaje 14-tým dnem od původního termínu dodání zboží v částce 500,- Kč za každý započatý metr čtvereční zboží a den trvání tohoto umístění zboží u prodávajícího. Pro vyloučení pochybností tímto ujednáním není dotčeno ujednání o smluvní pokutě pro případ neodebrání zboží (článek VII. bod 1. těchto VOP), když ujednání tohoto bodu VOP se použije pro dohodu stran ohledně posunutí termínu dodání zboží, a to z důvodu spočívajícího na straně kupujícího.

XI. Řešení sporů

 1. Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.
 2. Pro veškeré spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, popřípadě pro jakékoliv jiné spory mezi kupujícím a prodávajícím, pokud jsou oba usídleni na území České republiky, se sjednává jako místně příslušný Okresní/Krajský soud v Ostravě, pokud právní předpisy tuto volbu místní příslušnosti umožňují.
 3. V případě, že kupující a prodávající jsou usídleni každý v jiném státě, pak platí, že se na jejich smluvní vztah aplikuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přičemž se vylučuje aplikace bodu 1. článku XI. těchto VOP.
 4. V případě, že je kupující a prodávající každý usídlen v jiném státě, pak se na jejich smluvní vztah nebude aplikovat článek III. bod 1. druhá věta, článek X. bod 4., článek XII. bod 4., a dále pokud VOP pracují s pojmem „občanský zákoník“, pak se tímto myslí obecný kodex rozhodného práva, který upravuje práva a povinnosti stran ze závazkových vztahů (kupní smlouvy).

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud smlouva nebo tyto VOP pro konkrétní smluvní ustanovení, podmínku či termín výslovně nestanoví jinak, jakékoli úpravy smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného a správně datovaného dodatku, který musí být řádně podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
 2. Ustanovení tohoto článku VOP se nedotýká skutečnosti, že prodávající je oprávněn ad-hoc změnit podmínky smlouvy (např. místo dodání, drobné parametrické změny produktu, aj.), a to na základě předchozí žádosti kupujícího, a to i bez uzavření dodatku ke smlouvě. Tato žádost kupujícího může být zachycena i např. v e-mailu, faxu, atd.
 3. Jednotlivá ustanovení smlouvy a těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením.
 4. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, tj. případné změny okolností, které založí v právech a povinnostech stran hrubý nepoměr, pokud tuto změnu okolností nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani ovlivnit, nezakládají právo kupujícímu domáhat se jednání o změně smlouvy.
 5. Jednotlivé verze těchto VOP publikuje prodávající na svých webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi VOP bude považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou pro to, aby se příslušná aktuální verze těchto VOP aplikovala na předmětný smluvní vztah.
 6. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny VOP, a to na svých webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
 7. Tato verze VOP je účinná od 1. 8. 2023