Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatele ke stažení

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika, IČ 47679191

Právní úprava

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Věcná působnost

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „příslušná osoba“): Ing. Pavel KLUČIK, tel. +420 725 039 521

Způsoby podání oznámení – dle volby oznamovatele písemně nebo ústně: 

A) Vnitřní oznamovací systém

 • v elektronické podobě – na e-mail: oznameniISOTRA@email.cz
 • v listinné podobě – takové oznámení musí být doručeno na adresu společnosti v uzavřené obálce označené následovně:
  Adresa pro doručení:  Ing. Pavel Klučik
  ISOTRA a.s.
  Bílovecká 2411/1
  746 01 Opava
  Česká republika

  Označení obálky:
  „NEOTVÍRAT – „OZNAMOVATEL“ „K RUKÁM Ing. Pavla Klučika“
 • ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.
  Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

 B) Další způsoby podání

Další způsoby oznámení jsou uvedeny v zákoně č. 171/2023 Sb. v platném znění.