Výpočet propustnosti sluneční energie a světla

Norma ČSN EN 13363-1+A1 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla stanovuje zjednodušenou metodu výpočtu zařízení protisluneční ochrany kombinovaného se zasklením, založenou na tepelné propustnosti a celkové propustnosti slunečního záření zasklením a na světelné propustnosti a odrazivosti zařízení protisluneční ochrany pro vyhodnocení celkové propustnosti sluneční energie.

Tato metoda je použitelná pro všechny druhy zařízení protisluneční ochrany rovnoběžné se zasklením, jako jsou žaluzie nebo rolety. Zařízení protisluneční ochrany mohou být umístěna uvnitř chráněné místnosti, vně nebo v mezeře mezi dvojitým zasklením. Metoda je použitelná v případech, kdy celková propustnost sluneční energie zasklením je mezi 0,15 a 0,85. Předpokládá se, že žaluzie musí být upevněny tak, že neproniká přímé sluneční záření. U vnějších prostředků protisluneční ochrany a u vestavěných prostředků protisluneční ochrany se předpokládá, že prostor mezi zařízením protisluneční ochrany a zasklením je nevětraný a u vnitřních zařízení protisluneční ochrany je prostor větraný.

Základní používané pojmy

Transmise (propustnost) – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100 % neboli 0 až 1

Reflexe (odrazivost) – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 0 až 100 % neboli 0 až 1

Absorbce (pohltivost) – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel záření αe nabývá hodnot 0 až 100 % neboli 0 až 1

Emisivita – schopnost vyzařovat teplo εe, platí že ε = α

Výsledně pak vždy platí rovnice τe + ρe + αe = 100 % neboli 1.

Transmise
Reflexe
Absorbce

Hodnota činitele g pro výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken.
gtot - celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření. 
Fc - redukční součinitel. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě platí g = gtot).

Propustnosti sluneční energie a světla podle ČSN EN 13363-1+A1 u vybraných výrobků společnosti ISOTRA a.s.

141723


Zvetšit tabulku