Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Neoddělitelnou součástí systému personálního řízení ISOTRA a.s. je vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců, který úzce navazuje na podnikatelský záměr a cíle organizace. Každoročně je zpracováván plán vzdělávání, který je zaměřen nejen na odborné, ale i profesní vzdělávání zaměstnanců.

Pro naplnění cílů a plánu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se ISOTRA a.s. zapojila v roce 2016 a 2017 do Operačního programu Zaměstnanost - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Školení bylo realizováno s cílem získání a prohloubení kvalifikace u klíčových vedoucích zaměstnanců – vedoucích provozů, mistrů a předních dělníků při organizaci a dělbě práce, řízení, komunikaci a motivaci se svěřenými zaměstnanci.

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %) a Státního rozpočtu ČR (15 %).

Pro rok 2018 a 2019 byla uzavřena „Dohoda mezi OHK Opava a Isotrou a.s.“ o realizaci podporovaného vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu.

Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech

  1. Obecné IT
  2. Měkké a manažerské dovednosti
  3. Technické a jiné odborné vzdělávání

Rovněž tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V současné době je plán vzdělávání zaměřen na realizaci dalšího projektu „Implementace principů štíhlé výroby v ISOTRA a.s.“ Projekt je zaměřen na management systému zeštíhlování procesů (TOP management), management toku přidané hodnoty (vedoucí středisek, mistři, přední dělníci), management správy a administrace organizace, na zaměstnance podílející se na údržbě (obsluhy strojů, strojníci, údržba) i zaměstnance s obchodní činností. Hlavním cílem projektu a vzdělávacích aktivit je naučit zaměstnance znalostem a dovednostem, které povedou k větší efektivitě a profesionalitě vykonávané práce, která nebude zatížena ztrátami a plýtváním. To povede ke zvýšení firemní konkurenceschopnosti na trhu (cena, náklady, kvalita, včasnost dodávek aj.) a tím i k udržitelnosti výroby, zaměstnanosti a zajištění stability na trhu.

V rámci zkvalitňování zaměstnaneckých vztahů realizovala ISOTRA a.s. v posledním období investice do modernizace školících prostor a zařízení pro stravování zaměstnanců. V rámci podpory informovanosti a komunikace se zaměstnanci zajišťuje ISOTRA a.s. vydávání vlastních podnikových novin.